EURO 200 – ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2023

de | 16 mai 2023

Ordin privind aprobarea si Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2023

În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziţionării de calculatoare, prin Programul EURO 200

Documente necesare întocmirii dosarului:

  1. Cerere tip (document atasat “model_cerere_euro_200.doc“);
  2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  3. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  4. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;
  6. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
  7. Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).

Documentele prevăzute la lit. 2) și 3) se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original, iar persoanele care primesc dosarele vor confrunta actele cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul.

Termenul „familie” se referă la soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Este asimilat termenului „familie” și situația persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Prin termenul „copil” se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutelă sau curatelă potrivit legii.

 

Depunerea cererilor  si a documentelor necesare se realizează  la Secretariatul facultatii sau prin e-mail, până la  data de 22 mai 2023, la adresa de email: fizica@uaic.ro, menționându-se la Subiect:   Dosar PROGRAM EURO 200_Nume si Prenume

Pentru mai multe detalii, vă rugam să studiați legislația care reglementează Programul Euro 200:

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

– Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018  pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004;

– Hotărâre nr. 225 din 26 martie 2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004.