Tabere studențești 2022-2023

Depunerea cererilor pentru solicitarea unui loc de tabără se face astfel:

– la secretariatul facultăţii, în perioada 24 mai – 14 iunie 2023;

– prin email, la adresa fizica@uaic.ro, în perioada 24 mai – 14 iunie 2023;

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2023, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2022-2023 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 2. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2021-2022; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul 1 din anul în curs de şcolarizare 2022-2023);
 3.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

 

Calendarul activităţilor pentru repartizarea locurilor de tabără:

24.05 – 14.06.2023 -perioada de depunere a cererilor

16 iunie 2023 – afişarea listelor cu studenţii care au depus cereri de tabără

20 iunie 2023 – afişarea procesului verbal întocmit de către comisia de selecţie,  cuprinzând studenţii beneficiari de tabere

21 – 23 iunie 2023 – perioada de depunere a contestațiilor

27 iunie 2023 – afişarea listelor finale cu studenţii beneficiari de tabără, după soluţionarea eventualelor contestaţii

3 iulie 2023 – Casele de Cultură Studenţeşti şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” transmit către universităţi adrese referitoare la: denumirea locaţiilor de tabără, seriile, numărul de locuri

4 iulie 2023 – Universitatea repartizează facultăţilor locurile de tabără

5-6 iulie 2023 – întâlnirea comisiilor de selecţie cu beneficiarii locurilor de tabără, în vederea alegerii uneia dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi C.I. (original şi copie)

6 iulie 2023 – afişarea pe site a listelor cu studenţii beneficiari de tabere, a listelor de rezervă, precum şi a locaţiilor şi perioadelor aferente.

 

Serii de cazare:

 • Seria I – 22.07 – 27.07.2023
 • Seria II – 27.07 – 01.08.2023
 • Seria III – 01.08 – 06.08.2023
 • Seria IV – 06.08 – 11.08.2023
 • Seria V – 11.08 – 16.08.2023
 • Seria VI – 16.08 – 21.08.2023
 • Seria VII – 21.08 – 26.08.2023
 • Seria VIII – 26.08 – 31.08.2023

 

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti 2023

Repartizarea numărului de locuri pe facultăți

Model cerere tabere

EURO 200 – ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2023

Ordin privind aprobarea si Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2023

În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziţionării de calculatoare, prin Programul EURO 200

Documente necesare întocmirii dosarului:

 1. Cerere tip (document atasat “model_cerere_euro_200.doc“);
 2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
 3. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 4. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
 5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;
 6. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
 7. Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).

Documentele prevăzute la lit. 2) și 3) se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original, iar persoanele care primesc dosarele vor confrunta actele cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul.

Termenul „familie” se referă la soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Este asimilat termenului „familie” și situația persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Prin termenul „copil” se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutelă sau curatelă potrivit legii.

 

Depunerea cererilor  si a documentelor necesare se realizează  la Secretariatul facultatii sau prin e-mail, până la  data de 22 mai 2023, la adresa de email: fizica@uaic.ro, menționându-se la Subiect:   Dosar PROGRAM EURO 200_Nume si Prenume

Pentru mai multe detalii, vă rugam să studiați legislația care reglementează Programul Euro 200:

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

– Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018  pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004;

– Hotărâre nr. 225 din 26 martie 2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004.

EUROSTUDENT 8

Care sunt veniturile medii ale unui student român? Care sunt caracteristicile generale ale unui student care ia bursă? Ce proporție a studenților lucrează în timpul facultății și în ce fel le afectează acest lucru experiența de studiu?

 

La aceste întrebări și multe altele încercăm să găsim răspunsul în perioada mai-iunie 2023, când are loc o cercetare amplă privind condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România, prin intermediul chestionarului EUROSTUDENT VIII.

 EUROSTUDENT este o cercetare transnațională care are ca obiectiv principal colectarea de date despre condițiile sociale și economice ale studenților din Europa, în aproximativ 30 de țări. Studenții sunt întrebați despre condițiile lor de viață şi de studiu, bugetul de timp alocat activităților educative, situația pe piața forței de muncă, veniturile și cheltuielile, dar și despre internship-urile și mobilitățile internaționale realizate. Datele naționale sunt apoi centralizate la nivel european și prezentate comparativ. Implementarea națională a studiului este coordonată de Ministerul Educației (ME), prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE-UCE).

 

Dacă ești student la licență sau la masterat într-o universitate de stat sau privată, vei primi prin e-mail în această perioadă o invitație pentru a completa chestionarul EUROSTUDENT, pe care te rugăm să nu o ignori, fiind o oportunitate utilă să-ți faci vocea auzită și să oferi decidenților politici informații relevante cu privire la viața de student din România!

 

Mai multe detalii despre studiu, precum și rezultatele valurilor precedente de implementare, sunt disponibile la adresele http://eurostudent.uefiscdi.ro/, https://www.eurostudent.eu/ și https://database.eurostudent.eu/drm/.

V International Science and Technology Week Zaragoza – 3rd to 7th July 2023

The Faculty of Science and the School of Engineering and Architecture of the University of Zaragoza are organizing the V International Science and Technology Week (ISTWZ). It is a free program of activities aimed at inviting foreign science and technology students and exchange coordinators to get acquainted with the Faculty of Science and the School of Engineering and Architecture, as well as the university and the city of Zaragoza. The V ISTWZ will be held at the University of Zaragoza, from 3rd to 7th, July 2023. Events include technical presentations, visits to labs and research institutes, meetings with researchers, other science and technology related activities, cultural activities, tours of the city and an excursion to the Pyrenees. Registration and participation is free, and it includes accommodation for students, lunch and all activities related to the event. This will be the fifth edition of ISTWZ, after the great success of the 2017, 2018, 2019 and 2022 editions.

Student participants must be between 18 and 25 years old and should be enrolled in a BSc or MSc related to Natural Sciences (including Geology, Physics, Chemistry, Biotechnology, Optics), Mathematics, Engineering or Architecture, at any university having an exchange agreement with the University of Zaragoza in any field.

The number of participants is limited; in order to apply, students must fill a Registration form by May 20th. Detailed information and the Registration link can be found at

https://eventos.unizar.es/97550/detail.html

The ISTWZ is also open to exchange coordinators of partner universities. In this case, accommodation and meals are not included.

 

RoNaQCI – Prima infrastructură de comunicații cuantice din România

La data de 28 martie 2023 Universitatea POLITEHNICA din București a organizat conferința de lansare a proiectului RoNaQCI – Romanian National Quantum Communication Infrastructure destinat dezvoltării primei infrastructuri de comunicații cuantice din România.

 

roiectul RoNaQCI, coordonat de Universitatea POLITEHNICA București, este finanțat în cadrul programului  Europa Digitală, apelul EU Secure Quantum Communication Infrastructure (DIGITAL-2021-QCI-01) – Deploying advanced national QCI systems and networks, cu un buget de 10 MEuro.

RoNaQCI  este în curs de implementare de către un consorțiu format din 30 de parteneri, printre care şi UAIC. Consorțiul îşi propune sӑ dezvolte prima infrastructură de comunicații cuantice din România, cu scopul de a căuta soluții la cele mai importante provocări ale digitalizării. Suportul pentru infrastructură este asigurat de RoEduNet şi va pune la dispoziție mediul fizic pentru comunicațiile cuantice, precum şi integrarea cu rețeaua clasică. Proiectul îşi propune, de asemenea, să realizeze studii de caz avansate în colaborare cu partenerii din proiect, pentru a demonstra utilitatea unei astfel de rețele. Un rol important al UAIC pentru realizarea și implementarea de module de formare în noile tehnologii cuantice. UAIC împreună cu TUIASI vor implementa o infrastructură de comunicații securizată  între cele două universități și Spitalul “Sf. Spiridon”.

Comunicat de presă – lansare proiect RoNaQCI